Barion Pixel
Az Étterem ONLINE
Az Étterem ONLINE

Adatkezelési tájékoztató

 1. Általános

  A(z) Szimetra 96 Bt. (székhely: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 12-14; levelezési cím: szimetra96bt@gmail.com, e-mail: rendelesvenezia@gmail.com , telefonszám: 06-70-318-3965 Venezia pizzéria, a továbbiakban: SZIMETRA 96 BT.) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. SZIMETRA 96 BT. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  SZIMETRA 96 BT. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárások szerint kezel.

  Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy SZIMETRA 96 BT. milyen adatokat tart nyilván, és azokat miként használja fel weboldalán keresztül.

  Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését SZIMETRA 96 BT. nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk legtöbb oldalát megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyünkön azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges lehet az Ön, mint adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisztrációjára és azonosítására. Jelen nyilatkozat kizárólag SZIMETRA 96 BT. weboldalaira vonatkozik más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

  Amennyiben Ön szerződött ügyfelünk vagy ügyfelünk kapcsolattartója, úgy a szerződéses együttműködés keretében történő személyes adatok kezeléséről „SZIMETRA 96 BT. Adatkezelési Nyilatkozat Ügyfelek részére” című szerződés-mellékletünk nyújt részletes tájékoztatót.

  1. Fogalmak

   • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
   • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
   • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
   • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
   • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
   • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
   • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
   • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 2. SZIMETRA 96 BT. által gyűjtött és kezelt adatok

  Jelen szakasz információt nyújt Önnek arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, és osztjuk meg harmadik féllel az Ön személyes és egyéb adatait.

   1. Adatkezeléseink

    Az egyes adatkezeléseink során az alábbi általános szabályok szerint járunk el:

    • Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult (és egyéb jogi akadálya nincsen). Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
    • A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
    • Ön kérelmezheti SZIMETRA 96 BT.-tól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
    • Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
    • Ön jogosult arra, hogy kérésére SZIMETRA 96 BT. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
    • Ön jogosult arra, hogy kérésére SZIMETRA 96 BT. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, SZIMETRA 96 BT. pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
    • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a jelen tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségi lehetőségen.
    • Ön élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás jogával.

  Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

  Weboldalon történő automatikus regisztráció

  Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során többletszolgáltatást nyújthasson és kapcsolatba lépjen/léphessen Önnel.

  Érintettek köre

  A weboldalon megrendelést leadó felhasználók.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre és célja

  azonosító

  azonosítás

  e-mail cím

  azonosítás, kapcsolattartás

  telefonszám

  azonosítás, kapcsolattartás

  szállítási / számlázási név és cím

  azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  regisztráció időpontja

  technikai információs művelet

  Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

  Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonását követő 3 hónapig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Jogos érdekből még ezt követő 6 hónapig tárolható az adat.

  Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

  • az adatkezelő és alkalmazottai
  • adatfeldolgozók

  Az adatok tárolási módja

  elektronikus

  Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

  Termék megrendelése

  Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja szállítási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

  Érintettek köre

  A weboldal azon regisztrált felhasználóinak képviselői, akik a weboldalról terméket rendelnek meg.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése

  A kezelt adatok köre és célja

  azonosító

  azonosítás

  e-mail cím

  azonosítás, kapcsolattartás

  név

  azonosítás, kapcsolattartás

  telefonszám

  azonosítás, kapcsolattartás

  szállítási és számlázási cím

  azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

  Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

  Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik.
  Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
  Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg (8 év).
  A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

  Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

  • az adatkezelő és alkalmazottai
  • az adatfeldolgozók

  Az adatok tárolási módja

  elektronikus

     1. Adatfeldolgozás

   Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban is (lentebb) megjelölt adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a GDPR szerinti adatkezelésről és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére és az adatkezelő ellenőrzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.

   1. WEB tárhely üzemeltető

    SZIMETRA 96 BT. a Weblap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.

   2. HONLAP fejlesztő

    SZIMETRA 96 BT. a Weblap üzemeltetése céljából fejlesztőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a honlap karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő web térhelyen kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.
    Cégnév: Simon Zoltán e.v.
    Székhely címe: 3300 Eger, Dr. Frank Mária u. 11.
    E-mail: simon.zoltan@weblaptuning.hu
    Adószám: 67582673-2-30
    Képviseli: Simon Zoltán

   Az Adatkezelő az alábbi társaságok részére végez adattovábbítást:

   1. Éttermi adminisztrációs szoftver üzemeltetője

    SZIMETRA 96 BT. az étterem hatékony üzemeltetése céljából saját számítógépére telepített éttermi adminisztrációs szoftvert futtat, melyeken tárolja a telefonon, személyesen és weben leadott megrendelők fentebb felsorolt személyes adatait.
    Cégnév: Pc Pincér Bt.
    Székhely címe: 1154 Budapest, Damjanich János u. 2.
    E-mail: info@pizzaprogram.hu
    Adószám: 28828840-1-42
    Képviseli: Szakmári László

 3. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

  1. Az adatkezelés irányelvei

   SZIMETRA 96 BT. kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

   • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
   • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).
   • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).
   • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
   • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
   • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

   Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

  2. Tájékoztatáshoz való jog

   Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni SZIMETRA 96 BT. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. SZIMETRA 96 BT. az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

   SZIMETRA 96 BT. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

   Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel SZIMETRA 96 BT. munkatársához fordulhat a lent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

  3. Helyesbítés és törlés

   Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

   SZIMETRA 96 BT. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat SZIMETRA 96 BT. a szükséges időtartamig megőrzi.

   Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. SZIMETRA 96 BT. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

   az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

  4. Tiltakozás adatkezelés ellen

   Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. SZIMETRA 96 BT. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

   Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

   Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
   Telefon: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   URL: https://naih.hu

   Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

  SZIMETRA 96 BT. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

  SZIMETRA 96 BT. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
  • hitelessége és hitelesítése biztosított;
  • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

  legyen.

  SZIMETRA 96 BT. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  SZIMETRA 96 BT. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő SZIMETRA 96 BT. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

  Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens SZIMETRA 96 BT. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  1. Sütik - cookie – k, analitika

   A www.webetterem.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

   Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett SZIMETRA 96 BT. webhelyein.

   Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

   A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

   • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
   • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
   • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
   • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

   Honlapjaink működése és működtetése során Google Analytics alkalmazást veszünk igénybe. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

   A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

   A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet (idézet az oldalról):

   Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. ( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu )

   A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

   Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

   Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/hu//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 5. Adatvédelmi incidens

  Adatvédelmi incidens esetén azt bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatjuk az incidensről.

 6. Ügyfélkapcsolat

  Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

  1. Elérhetőségek

   Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

   Név: Szimetra 96 Bt.
   Székhely: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 12-14
   Levelezési cím: szimetra96bt@gmail.com
   Email: rendelesvenezia@gmail.com
   Telefonszám: 06-70-318-3965 Venezia pizzéria

 7. Egyéb

  Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

  Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szimetra 96 Bt.-t.

Budapest, 2021. szeptember 1.